Global Finance Częstochowa

Tarcza Antykryzysowa I

Finansowanie obrotowe dla sektora MSP 

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna kwota pożyczki 15mln
 • maksymalny okres spłaty — do 72 miesięcy,
 • oprocentowanie — 0%,
 • karencja w spłacie —  do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki ( karencja wydłuża okres spłaty pożyczki),
 • wakacje kredytowe — wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),
 • brak opłat i prowizji

 

Warunki pożyczki

Łączna kwota pożyczki nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, lub
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r., lub
 • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

Przeznaczenie finansowania

Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności przedsiębiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, półprodukty,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 roku.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez instytucję finansującą.

 

Wypełnij zgłoszenie kontaktowe Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i przeprowadzi bezpłatny audyt finansowy proponując rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze w obecnej sytuacji.

Więcej